Standard organizacyjny teleporady udzielanej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej – Informacja dla Pacjentów

Ustala się następujący standard organizacyjny teleporady czyli świadczenia zdrowotnego udzielanego na odległość przy pomocy łączności telefonicznej w Centrum Medycznym Dąbrowa-Dąbrówka w Gdyni ramach POZ :

1/REJESTRACJA I USTALENIE TERMINU TELEPORADY:

– rejestracja pacjentów na świadczenia zdrowotne oferowane przez Centrum Medyczne Dąbrowa-Dąbrówka w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem teleporady, odbywa się w siedzibie naszej placówki, osobiście lub poprzez osobę trzecią, ale także telefonicznie pod numerami: 58-669-20-10; 58-669-20-12 oraz 58-669-20-20 (dzieci).

Alternatywą jest także rejestracja internetowa z wykorzystaniem adresów internetowych: [email protected] i [email protected].. Dodatkowo pacjenci, którzy nie chcą oczekiwać w długich obecnie kolejkach do rejestracji, mogą zapotrzebowanie na poradę lekarza POZ, receptę lub skierowanie na badania i konsultację przekazać poprzez wrzucenie informacji do umieszczonej przy w/w rejestracji skrzynki wrzutowej.

2/REALIZACJA TELEPORADY:

– realizacja teleporady czyli świadczenia zdrowotnego udzielanego na odległość przy pomocy łączności telefonicznej polega na wykonaniu połączenia telefonicznego przez lekarza POZ, w terminie ustalonym przy rejestracji oraz na zebraniu tą drogą wywiadu dotyczącego stanu zdrowia pacjenta oraz podjęciu decyzji co do sposobu dalszego postępowania z pacjentem oraz wydaniu zaleceń, skierowań oraz ordynacji leków.

– w celu udzielenia teleporady świadczeniodawca POZ jest obowiązany do podjęcia w wyznaczonym terminie, co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut. Brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady, po w/w próbie połączenia skutkuje jej anulowaniem.

– w trakcie trwającej teleporady pacjent ma prawo do zgłoszenia woli skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w przypadku, gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady – okoliczność ta powinna być ustalana w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Ustala się listę świadczeń zdrowotnych realizowanych wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, obejmującą świadczenia udzielane:

1/ w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady,

2/ podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,

3/ w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów, – w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,

4/ dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego

Z powyższej listy wyłączone są wyłączeniem świadczenia, o których mowa w części II ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 1749, 1873 i 2043),”,

INFORMACJE DODATKOWE DLA PACJENTÓW

1. Instrukcja realizacji e-recepty:

E-recepta jest receptą wystawioną przez lekarza w systemie elektronicznym

Sposób realizacji:

1. Podczas wizyty medycznej należy zgłosić prośbę o wydrukowanie e-recepty w formie papierowej, którą pacjent odbiera w rejestracji.

2. Pobranie recepty z kodem w formie elektronicznej z Indywidualnego Konta Pacjenta (IKP) po zalogowaniu na stronie www.pacjent.gov.pl

3. Otrzymanie smsa z kodem e-recepty.

Podczas wizyty w aptece należy podać 4 cyfrowy kod e-recpety oraz numer PESEL.

Jak długo ważna jest e-recepta:

– 7 dni na antybiotyk – licząc od daty wystawienia

– 120 dni na preparaty immunologiczne – licząc od daty wystawienia

– 30 dni na pozostałe leki – licząc od daty wystawienia

2.Instrukcja Realizacji e-skierowania:

E-skierowanie jest elektronicznym dokumentem, który zastępuje dotychczasowe papierowe, skierowania pacjenta na leczenie specjalistyczne lub do szpitala.

Sposób realizacji e-skierowania:

E-skierowanie wystawia lekarz podczas wizyty medycznej, można je otrzymać poprzez:

1. Zgłaszając prośbę o wydrukowanie e-skierowania w formie papierowej, którą pacjent odbiera w rejestracji.

2. Pobranie e-skierowania z kodem w formie elektronicznej z Indywidualnego Konta Pacjenta (IKP) po zalogowaniu na stronie www.pacjent.gov.pl

3. otrzymuje smsa z kodem e-skierowania

W celu rejestracji e-skierowania ( umówienia się na wizytę ) pacjent osobiście, telefonicznie lub mailowo może przekazać dane e-skierowania w placówce medycznej na 3 sposoby:

  • okazując otrzymany od lekarza wydruk informacyjny
  • podając 4 cyfrowy KOD dostępowy otrzymany SMS i PESEL
  • okazując na ekranie telefonu/tabletu otrzymaną na adres poczty elektronicznej ( e-mail ) informację o wystawionym skierowaniu

3. Instrukcja realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne:

Sposób realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne

1. E-zlecenie na wyroby medyczne wystawia najczęściej lekarz, a także pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta lub inne osoby uprawnione.

2.E-zlecenie na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie może być wypisane na okres nie dłuższy niż:

– 12 kolejnych miesięcy, jeśli zlecenie jest wystawione i zweryfikowane w trakcie wypisania. Nie można zrealizować zlecenia za miesiące, które już upłynęły

3. Wystawienie e-zlecenia na wyroby medyczne i potwierdzenie go przez system e-ZWM dokonuje lekarz lub osoba uprawniona do wystawiania e-zleceń, a pacjent otrzymuje wydruk w wersji papierowej.

4. W przypadku TELEPORADY możliwe jest również wystawienie pacjentowi e-zlecenia na wyroby medyczne. Po pozytywnej weryfikacji zlecenia, pacjentowi zostanie przekazana od wystawiającego zlecenie informacja o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia ( telefonicznie, SMS, e-mail ). W takim przypadku realizacja zlecenia w sklepie medycznym lub aptece następuje na podstawie podania przez pacjenta otrzymanego numeru zlecenia i numeru PESEL pacjenta – bez wydruku papierowego zlecenia.

5. Wyroby medyczne na podstawie wystawionego i potwierdzonego wydruku papierowego e-zlecenia można kupić w punktach, które mają umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne. Są to najczęściej sklepy medyczne lub apteki. Nie obowiązuje rejonizacja. Pacjent decyduje gdzie zrobi zakupy. Jeśli e-zlecenie pacjent podzieli na części zakupowe, to każdą część będzie musiał zrealizować w punkcie, w którym zostanie zlecenie. Produkty mogą różnić się ceną i jakością. Można wybrać wyrób droższy niż limit refundacji i dopłacić różnicę między ceną brutto wyrobu, a kwotą refundacji.

4. Instrukcja o sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych

1. Lekarz w trakcie udzielania wizyty medycznej może uznać, że dla prawidłowego leczenia/zdiagnozowania, pacjenta wymaga wykonania niezbędnych badań diagnostycznych, wystawia zlecenie na określone badania.

2. Podczas wizyty osobistej w gabinecie lekarskim skierowanie jest drukowane i przekazane pacjentowi, podczas teleporady skierowanie będzie do odbioru w rejestracji, albo pacjent otrzymuje kod skierowania na smsa ,który podaje podczas badania laboratyjnego.

3. Zlecenie na badania laboratoryjne pacjent realizuje w Punkcie pobrań materiału do badań laboratoryjnych.

4. W przypadku konieczności wykonania badań laboratoryjnych na „CITO” poza godzinami funkcjonowania Punktu pobrań, wykonanie badania odbywa się w punkcie pobrań BRUSS zgodnie z podpisaną umową z placówką.

5. Pacjent w Punkcie pobrań przedstawia wydane przez lekarza zlecenie na wykonanie badań laboratoryjnych. Po dokonaniu poboru materiału do badań, pacjent otrzymuje kod umożliwiający odbiór wyników.

6. Wyniki badań laboratoryjnych są do odbioru przez pacjenta w następujący sposób:
– poprzez wpisanie kodu w wynikomacie znajdującym się na terenie placówki,

– poprzez wpisanie kodu w stronie internetowej www.lmbruss.pl , umożliwi to pobranie wyników.

7. Zlecenie na badania obrazowe wystawia lekarz w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego, poprzez wydrukowanie zlecenia , albo podanie kodu.

8. Zlecenie na badania diagnostyczne z zakresu RTG, USG i MRI realizowane są w pracowniach znajdującej się na terenie placówki.

9. Wyniki badań diagnostycznych USG, RTG I MRI, są do odbioru w terminie ustalonym w dniu badania w rejestracjach pracowni.

10. Zlecenie na inne badania diagnostyczne, np.: EKG, spirometrię wystawia lekarz w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego. Realizacja badania następuje w ustalonym terminie w gabinecie/pracowni, która wykonuje dany rodzaj badania. Wynik badania jest do odbioru w rejestracji wykonującej pracowni.

5. Instrukcja założenia Indywidualnego Konta Pacjenta:

Do uzyskania dostępu do Indywidualnego Konta Pacjenta należy wejść na stronę www.pacjent.gov.pl i zalogować się.

Dostępne są trzy metody logowania:

– poprzez profil zaufany

– przez internetowe konto w banku

– poprzez e-dowód — elektroniczny dowód osobisty.

Do zalogowania niezbędny będzie profil zaufany, można go założyć na trzy sposoby:

1. Online:

Jeśli Twój bank daje taką możliwość, zaloguj się na swoje konto i załóż profil. Bank potwierdzi Twoją tożsamość.

2. Zarejestruj się w serwisie pz.gov.pl

Następnie udaj się do punktu potwierdzającego, np. do:

  • oddziału NFZ,
  • zakładu ubezpieczeń społecznych,
  • urzędu skarbowego.

lub do innej placówki oznaczonej znakiem PZ.

Masz na to 14 dni od momentu rejestracji.

3. Poprzez wideo rozmowę:

Żeby ułatwić proces rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19 udostępniona zastała nowa usługa – tymczasowy profil zaufany dla seniorów 70+.